Vergemål

Jeg er fast verge hos Fylkesmannen i Hordaland. Jeg har tidligere vært verge hos Bergen Overformynderi og overformynderi i Nordhordland. Jeg har i dag ca 60 vergemål. Dette er i forhold til personer med demens, rus og psykisk utviklingshemming. Et vergemål omfatter styring med økonomi, samt å ivareta personlige interesser.

Dersom det er aktuelt med verge, kan en familie eller andre kontakte meg. Dette kan være fordi ingen i familien er aktuelle eller man ønsker en nøytral utenforstående, Jeg kan da foreslås som verge overfor Fylkesmannen. Da unngår man å få oppnevnt en verge som man ikke kjenner til fra før.